Σκοπός της μουσικής αγωγής είναι η οικοδόμηση της προσωπικής ταυτότητας, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και η ετοιμασία για την κοινωνική ζωή. Η μουσική στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην ανάπτυξη της κατανόησης και απόλαυσης της μουσικής και στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των παιδιών. Όλα αυτά θα αναπτυχθούν μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης. Η ενασχόληση με τη μουσική και η συμμετοχή των παιδιών στις διάφορες μουσικές δραστηριότητες δρα ευεργετικά και σε άλλους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι η μουσική συμβάλλει:

 • Στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας και στην ανάπτυξη
  διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Στην ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας.
 • Στη γνωριμία και εκτίμηση των διαφόρων πολιτισμών.
 • Στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης.
 • Στην ανάπτυξη της επινοητικότητας καθώς και της ικανότητας για ανάλυση και επίλυση
  προβλημάτων.
 • Στην καλλιέργεια της μνήμης.
 • Στην ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας.
  ΣΤΟΧΟΙ:
 • Η απόλαυση της μουσικής
 • Η άσκηση του παιδιού, ώστε να τραγουδά με ευχαρίστηση
 • Η ανάπτυξη της ακουστικής του ικανότητας
 • Η ενθάρρυνσή του για δημιουργική εργασία
 • Η εκτίμηση και η ανταπόκρισή του σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής
 • Η γνώση και η κατανόηση βασικών στοιχείων και εννοιών από τη θεωρία και τη
  μορφολογία της μουσικής
 • Η γνωριμία της εθνικής μας μουσικής παράδοσης (δημοτικό τραγούδι και βυζαντινό
  εκκλησιαστικό μέλος)
 • Η ανάπτυξη της μουσικής ευαισθησίας του
 • Η ανάπτυξη των ατομικών του ικανοτήτων
 • Η σύνδεση της μουσικής με τις άλλες Τέχνες και γνωστικά αντικείμενα του ∆ιαθεματικού
  Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών.
 • Η χρήση της μουσικής για την ανάπτυξη, μεταξύ των παιδιών, της συνεργασίας, της
  συνευθύνης, της αυτοπειθαρχίας και της επικοινωνίας, στοιχείων απαραίτητων για την
  κοινωνικοποίησή τους.