Πρώτιστος στόχος και σκοπός της διδασκαλίας της διδασκαλίας των Μαθηματικών στα
Ε.Ε.Ε.ΕΚ είναι η κοινωνική προσαρμογή – ένταξη και η αυτονοµία του μαθητή κατά το
μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του. Τα Μαθηματικά καθιστούν το μαθητή
ικανό να εμπλακεί σε κοινωνικές διεργασίες και δραστηριότητες γιατί:

 • Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή.
 • Απαιτούν την ενεργητική συμμετοχή των µαθητών.
 • Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή και την επιμονή.
 • Ασκούν το μαθητή στις λογικές διεργασίες, στη μεθοδική σκέψη και στην εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων.
 • Ενισχύεται η συναισθηματική σταθερότητα και η θετική στάση των µαθητών στα Μαθηματικά καθώς, µε τη δυνατότητα εξατομίκευσης στο επίπεδο καθενός, μειώνεται η αποτυχία που έχουν εισπράξει στα προηγούμενα σχολικά πλαίσια.
  Ειδικοί σκοποί
  Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. επιδιώκεται:
 • Η επίλυση προβλημάτων, η άσκηση στον προβληματισμό και στον υπολογισμό σε δραστηριότητες συναλλαγής στην καθημερινή ζωή των µαθητών.
 • Η διαπραγμάτευση των πληροφοριακών δεδομένων και η διαδικασία σκέψης.
 • Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή.
 • Η ανάπτυξη της υπευθυνότητας και της συγκέντρωσης της προσοχής.
 • Η κατανόηση και απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • H εξοικείωση µε το μαθηματικό λεξιλόγιο.
 • Η ευχέρεια χρήσης του υπολογιστή τσέπης. Οι μαθητές, µε τον υπολογιστή τσέπης,
  επιτυγχάνουν ταχύτητα στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων, επαληθεύουν νοερούς
  υπολογισμούς και νιώθουν ικανοί και αυτόνομοι στις συναλλαγές τους.
 • Η δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης τηλεφωνικών αριθμών πρώτων βοηθειών και
  ανάγκης προκειμένου, όταν χρειαστεί, να έχουν πρόσβαση σε αυτούς.