Ο σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για τους μαθητές/τριες των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) είναι: η γνώση του ρόλου τους ως πολιτών, η κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην καθημερινή ζωή εντός και εκτός του σχολείου, για την επιτυχή κοινωνική προσαρμογή τους και την μελλοντική ένταξη και ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Από κοινού µε τα άλλα μαθήµατα τα οποία διδάσκονται στα ΕΕΕΕΚ καθώς και τις ποικίλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη σχολική κοινότητα επιτελείται η αξιοποίηση του δυναμικού των µαθητών, η καλλιέργεια και ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων συμπεριφοράς, και θετικών στάσεων που καθιστούν τους μαθητές ικανούς να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις, τα προβλήματα και τις προκλήσεις της ζωής τους στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Ειδικότερα η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στοχεύει στην :

  • Πνευµατική ανάπτυξη µε την εκπαίδευση για τη ζωή και τις αξίες της ανθρώπινης κοινωνίας, τη διαπαιδαγώγηση στο βαθύτερο νόημα και τη χαρά της ζωής, την παροχή ευκαιριών για αυτοπραγμάτωση και εφαρμογή στην καθημερινή ζωή.
  • Ηθική ανάπτυξη µε την καθοδήγηση των µαθητών για ακριβέστερη αντίληψη και αξιολόγηση της κοινωνικής πραγματικότητας σε θέματα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη θετική αντίληψη για τον εαυτό, την αποδοχή των άλλων, την εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους στην κοινωνία.
  • Οικονομική, Κοινωνική και Πολιτική ανάπτυξη µε την υποστήριξη των µαθητών για απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων συμπεριφοράς ώστε να καταστούν ικανοί να συμμετέχουν ελεύθερα, υπεύθυνα και ενεργά στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες.
  • Πολιτισμική ανάπτυξη, µε την ενίσχυση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας των µαθητών, τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των διαφόρων ομάδων στις οποίες ανήκουν, την αποδοχή της διαφορετικότητας και του πλουραλισμού. ∆ιαμόρφωση ελληνικής ταυτότητας και συνείδησης µε πλησίασμα και γνώση ως ισάξιων και ισότιμων ατόμων της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων στην επικοινωνία τους µε άλλα άτομα και κοινωνικές ομάδες µε στόχο τη πλήρη και ουσιαστική ενσωμάτωσή τους